Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre kozmetický salón Beauty Ateliér Adriana

Beauty Ateliér Adriana, Galvaniho 28, 900 28 Bratislava

Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade kozmetika/manikúra musí mať platné živnostenské oprávnenie.

Povinnosť prevádzky:

 1. Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
 2. Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
 3. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 4. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať kozmetičku/manikérku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorú kozmetička/manikérka pri každej návšteve aktualizuje. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, onkologické ochorenie či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 5. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb.
 6. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.

 

 1. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.
 2. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 3. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 4. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 5. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 6. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

Reklamačný poriadok s platnosťou a účinnosťou od  11.11.2016